Công bố thông tin
Tường An thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007
09/04/2007

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
THÔNG BÁO 

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông xin tham khảo ý kiến của Quý cổ đông về các vấn đề sau:

1. Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động

Điều lệ của Công ty được xây dựng khi cổ phần hóa DNNN và được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 10/9/2004.

Theo quy định hiện hành về Điều lệ mẫu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán và khi nộp hồ sơ xin niêm yết cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, HĐQT đã cam kết sẽ nộp bản điều lệ mới theo điều lệ công ty niêm yết được thông qua trong đại hội cổ đông năm 2007.

Vì vậy HĐQT đã xây dựng bản dự thảo Điều lệ Công ty căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2005, Quyết định số 15/2007/ QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính v/v ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết.

HĐQT kính gửi quý cổ đông bản dự thảo Điều lệ mới, đề nghị Quý cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT chỉnh sửa trước khi lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

2. Đề ra phương hướng hoạt động của Công ty

Căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty năm 2006, Quý Cổ đông vui lòng đề xuất các ý kiến nhằm xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, quản trị điều hành và các vấn đề khác sao cho hoạt động của Công ty ngày càng phát triển.

3. Tham gia ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ II (2007 -2011)

Việc tham gia vào HĐQT và BKS là quyền lợi của cổ đông và là sự đóng góp rất lớn vào sự phát triển của Công ty. Vì lợi ích chung của Công ty, kính đề nghị Quý vị tự ứng cử hoặc tập hợp ý kiến để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT và BKS theo như quy định ứng cử kèm theo.

Hồ sơ tham gia ứng cử bao gồm:

  • Giấy đề nghị ứng cử, đề cử  vào HĐQT/BKS (mẫu gửi kèm)
  • Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (mẫu gửi kèm)
  • Quyết định, công văn, giấy ủy quyền ứng cử (nếu có)
  • Bản sao có công chứng: CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú dài hạn), bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4. Đăng ký tham dự ĐHCĐ:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, Ban Tổ chức đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội hoặc nếu Quý cổ đông không thể tham dự ĐHCĐ có thể ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Quý cổ đông gửi các ý kiến đóng góp, hồ sơ tham gia ứng cử, giấy ủy quyền về:

Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An

(Hồ sơ Đại hội cổ đông 2007)

Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P.15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Thời gian: Gửi hồ sơ và đăng ký chậm nhất ngày 19/4/2007 để Ban tổ chức ĐHCĐ tổng hợp ý kiến đưa ra thảo luận, chuẩn bị danh sách ứng cử viên.

Quá thời gian trên, nếu Quý cổ đông không có ý kiến thì xem như đã đồng ý với các điều khoản trong Điều lệ dự thảo, không có tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT và BKS.
Trân trọng.
 
BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ
 
Ghi chú:

- Tài liệu phục vụ cho đại hội xin vui lòng xem tại website Công ty www.tuongan.com.vn

- Mọi ý kiến cần giải đáp vui lòng liên hệ: Anh Nguyễn Khắc Hanh; ĐT: (08) 8153 519 – 8151 058; Fax: (08) 8153 649
 
 
Download các mẫu văn bản liên quan:
Mẫu phiếu đăng ký tham dự đại hội (File pdf)
Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội (File pdf)
Mẫu bản dự thảo Điều lệ mới (File pdf)
Mẫu sơ yếu lý lịch (File pdf)
Mẫu giầy đề nghị đề cử (File pdf)
Mẫu giấy đề nghị tự ứng cử (File pdf)