Công bố thông tin
Tường An đã ký hợp đồng niêm yết chứng khoán
21/06/2006
Ngày 25 tháng 04 năm 2006, Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An đã ký hợp đồng tư vấn niêm yết chứng khoán trên Trung tâm giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với Công ty Chứng khoán Đầu tư (BSC).

Tường An đã ký hợp đồng niêm yết chứng khoán

Ngày 25 tháng 04 năm 2006, Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An đã ký hợp đồng tư vấn niêm yết chứng khoán trên Trung tâm giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với Công ty Chứng khoán Đầu tư (BSC).