Hội đồng quản trị
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
28/02/2013
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 vào lúc 8 giờ, ngày 26/04/2013 tại Trung tâm hội nghị WHITE PALACE.

Chot ngay to chuc DHDCD 2013_1