Công bố thông tin
Thông báo "Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 và kế hoạch trả cổ tức năm 2006"
28/03/2007
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007
và kế hoạch trả cổ tức năm 2006

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 như sau:

v

Thời gian:

8 giờ, ngày thứ ba 24/04/2007

v

Địa điểm:

Khách sạn Majestic Sài gòn, phòng Prina A.
Số 01, Đồng khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

v

Nội dung:

 

Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007.

Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2006.

Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2007

Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS năm 2006, kế hoạch chi trả năm 2007.

Sử đổi điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu.

Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.

Về việc chi trả cổ tức:

v

Ngày đăng ký cuối cùng:

30/03/2007

v

Ngày giao dịch không hưởng quyền:

28/03/2007

v

Tỷ lệ cổ tức năm 2007:

12% bằng tiền mặt (1.200 đồng/mệnh giá 10.000đồng).

v

Ngày trả cổ tức:

26/04/2007

Cổ đông đã lưu ký thì nhận cổ tức tại Cty chứng khoán mở tài khoản, cổ đông chưa lưu ký nhận tại trụ sở Công ty tại Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P.15, Q.Tần Bình, TP.HCM.

Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

v

Ngày giao dịch không hưởng quyền:

28/03/2007

v

Tất cả các cổ đông sỡ hựu cổ phần theo danh sách được chốt ngày 30/03/2007 tại TTLKCK CN TPHCM và danh sách cổ đông chưa lưu ký.

v

Thời gian đăng ký dự đại hội: Từ ngày 09/04/2007 đến hết ngày 18/04/2007.

v

Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại:

Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầub tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
Chi nhánh TPHCM: Lầu 9, Số 146 Nguyễn Công trứ, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: (08) 821 8885 Fax: (08) 821 8510

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An
48/5 Phan Huy Ích, P15, Q.Tân Bình, TP.HCM. ĐT: Fax: (08) 8153 649

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Ông Vũ Đức Thịnh - Kế toán trưởng Công ty theo số điện thoại: (08) 8 153 519.

v

Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự đại hội: Hồ sơ đăng ký bao gồm giấy ủy quyền tham dự đại hội, bản sao giấy CMND của cổ đông hoặc bản sao hộ chiếu. Mẫu giấy ủy quyền (theo mẫu) tham dự đi có thể nhận tại BSC hoặc tải từ website của Tường An tại địa chỉ www.tuongan.com.vn

v

Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.

v

Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội. Xin quý cổ đông vui lòng tự túc.

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐOÀN TẤN NGHIỆP