Công bố thông tin
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
22/04/2013
Công ty CP Dầu TV Tường An Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào lúc 8 giờ 00 ngày 26/04/2013 tại Trung tâm hội nghị White Palace.