Hội đồng quản trị
Thông báo tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (Mã chứng khoán: TAC) thông báo tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào lúc 8 giờ 30 ngày 16/04/2018 tại Khách sạn InterContinental Sài Gòn.