Công bố thông tin
Tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2007 - 2011
09/04/2007

Tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2007 - 2011

I. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
- Phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật.
- Lựa chọn những người có năng lực tham gia quản lý công ty.

II. Đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS

1. Điều kiện đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS

Việc đề cử người ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện như sau:
 
a. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:
 
Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
 
b. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát:
 
Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên  và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Điều kiện người được đề cử vào HĐQT.
 
Người được đề cử vào Hội đồng quản trị là cổ đông của Công ty hoặc không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty nếu đạt đựơc các điều kiện sau:
 
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Có đủ sức khoẻ, trình độ chuyên môn và đạo đức và các tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Điều kiện người được đề cử vào BKS
 
Người được đề cử vào Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 
- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý trong công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

III. Hồ sơ tham gia đề cử HĐQT và BKS
 
Hồ sơ tham gia để cử HĐQT và BKS bao gồm:
 
- Giấy đề nghị để cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Giấy đề nghị tự đề cử / ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng:
    + CMND (hoặc Passport nếu là người nước ngoài).
    + Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
    + Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá hoặc trình độ chuyên môn.
    + Các quyết định/công văn/giấy ủy quyền (nếu có).

IV. Lựa chọn ứng cử viên

Dựa trên các đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tập hợp danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 07 tháng  4 năm 2007
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Nghiệp

Download các mẫu văn bản liên quan:
 
- Sơ yếu lý lịch (File pdf)
- Giấy đề nghị đề cử (File pdf)
- Giấy đề nghị tự ứng cử (File pdf)
- Nội dung quy định tham gia đề cử, ứng cử váo HĐQT và BKS (File pdf)

Tường An