Công bố thông tin
Nghị quyết HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2006 và ĐHĐCĐ thường niên 2007
29/03/2007

Nội dung Nghị quyết HĐQT

Ngày 20/03/2007, Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An công bố Nghị quyết HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2006 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 như sau:

1. HĐQT đã thống nhất và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 các nội dung như sau:

Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007.

Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2006.

Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2007.

Báo cáo về thù lao của HĐQT,BKS năm 2006,kế hoạch chi trả năm 2007.

Sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu.

Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.

2. Chi trả cổ tức năm 2006 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2007.

v

Về việc chi trả cổ tức năm 2006

Ngày giao dịch không hưởng quyền:

28/03/2007

Ngày chốt danh sách cổ đông:

30/03/2007

Ngày đăng ký cuối cùng:

30/03/2007

Tỷ lệ cổ tức năm 2006:

12% bằng tiền mặt (1.200 đồng/mệnh giá 10.000 đồng)

Ngày trả cổ tức:

từ ngày 26/04/2007

Địa điểm và thủ tục chi trả cổ tức:

 

ª Cổ đông đã lưu ký thì nhận cổ tức tại Cty chứng khoán mở tài khoản

 

ª Cổ đông chưa lưu ký nhận tại trụ sở Công ty CP Dầu TV Tường An
      Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM.

v

Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2007

Ngày giao dịch không hưởng quyền:

28/03/2007

Ngày chốt danh sách cổ đông:

30/03/2007

Ngày đăng ký cuối cùng:

30/03/2007

Thời gian tổ chức Đại hội:

8 giờ ngày 24/4/2007

Đại điểm tổ chức Đại hội:

Khách sạn Majestic Sài Gòn.

Nội dung họp Đại hội cổ đông: đã nêu tại phần 1.

 

NHÂN VIÊN CBTT
Vũ Đức Thịnh