Hội đồng quản trị
Nghị quyết HĐQT giải tỏa trước thời hạn cổ phần phát hành cho CB.CNV
Giải tỏa trước thời hạn số cổ phần phát hành cho CB.CNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017 của Công ty.