Công bố thông tin
Lấy ý kiến chỉnh sửa Điều lệ
29/06/2006
Thông báo chốt danh sách Cổ đông để lấy ý kiến về việc chỉnh sửa Điều lệ

Lấy ý kiến chỉnh sửa Điều lệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 8153 972 - Fax: (84.8) 8153 649
E-mail: tuongan@tuongan.com.vn
Website: http://www.tuongan.com.vn
 

THÔNG BÁO

V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
ĐỂ LẤY Ý KIẾN VỀ VIỆC CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ
 

Căn cứ Kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 18/03/2006, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An thông báo đến các cổ đông về việc chốt danh sách để lấy ý kiến về việc chỉnh sửa Điều lệ theo Quyết định số 07/2002/QĐ-VPCP của Văn phòng chính phủ ngày 19/11/2002 về việc ban hành Mẫu điều lệ áp dụng cho các Công ty niêm yết và Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006 như sau:

      • Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 30 / 06 / 2006

       Sau ngày chốt danh sách cổ đông, Công ty sẽ gửi Dự thảo điều lệ, Phiếu biểu quyết đến từng cổ đông để lấy ý kiến về việc chỉnh sửa Điều lệ.
 

   

TM Hội đồng quản trị

Chủ tịch
ĐOÀN TẤN NGHIỆP