Công bố thông tin
Kết quả hoạt động sản xuất năm 2006 và kế hoạch năm 2007, 2008.
26/01/2007

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007, 2008 như sau:

  1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 (theo số liệu báo cáo của Công ty chưa được kiểm toán).
  2. Kế hoạch năm 2007.
  3. Kế hoạch năm 2008.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An đã thông qua kế hoạch năm 2007, 2008 xin công bố thông tin như sau:

1.  Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 (theo số liệu báo cáo của Công ty chưa được kiểm toán):
 

-

Sản lượng tiêu thụ

139.058.273 tấn

-

Doanh thu

1.515,471 tỷ đồng

-

Lợi nhuận

45,686 tỷ đồng

-

Tỷ lệ cổ tức theo kế hoạch

12 %

-

Tỷ lệ cổ tức dự định chia

13 %

2.  Kế hoạch năm 2007:

-

Sản lượng tiêu thụ

147.000 tấn

-

Doanh thu

1.542.654 tỷ đồng

-

Lợi nhuận

49,613 tỷ đồng

-

Tỷ lệ cổ tức

15 %


3.  Kế hoạch năm 2008:

-

Sản lượng tiêu thụ

171.000 tấn

-

Doanh thu

1.814,458 tỷ đồng

-

Lợi nhuận

53,730 tỷ đồng

-

Tỷ lệ cổ tức

16 %

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An