Công bố thông tin
Giải trình số liệu chênh lệch lợi nhuận sau liểm toán
25/03/2013
Công ty CP Dầu Thực vật Tường An (Mã CK: TAC) giải trình chênh lệch chỉ tiêu lợi nhuận trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.