Điều lệ
Điều lệ tổ chức và hoạt động Tường An 04-2007
01/04/2017

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Vốn điều lệ
189.802.000.000 đồng
 

PHẦN MỞ ĐẦU

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1:

Định nghĩa

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 2:

Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 3:

Mục tiêu hoạt động của Công ty

Điều 4:

Phạm vi kinh doanh và hoạt động

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 5:

Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Điều 6:

Chứng chỉ cổ phiếu

Điều 7:

Chứng chỉ chứng khoán khác

Điều 8:

Chuyển nhượng cổ phần

Điều 9:

Thu hồi cổ phần

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 10:

Cơ cấu tổ chức quản lý

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 11:

Quyền của cổ đông

Điều 12:

Nghĩa vụ của cổ đông

Điều 13:

Đại hội đồng cổ đông

Điều 14:

Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Điều 15:

Các đại diện được uỷ quyền

Điều 16:

Thay đổi các quyền

Điều 17:

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 18:

Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 19:

Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 20:

Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 21:

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 22:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 23:

Yêu cầu huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 24:

Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Điều 25:

Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Điều 26:

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 27:

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ

Điều 28:

Tổ chức bộ máy quản lý

Điều 29:

Cán bộ quản lý

Điều 30:

Bổ nhiễm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành

Điều 31:

Thư ký Công ty

IX. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Điều 32:

Trách nhiệm cẩn trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý

Điều 33:

Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

Điều 34:

Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

X. BAN KIỂM SOÁT

Điều 35:

Thành viên Ban kiểm soát

Điều 36:

Ban kiểm soát

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HÔ SƠ CÔNG TY

Điều 37:

Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

XII. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ VÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Điều 38:

Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, công nhân viên và công đoàn

XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

Điều 39:

Cổ tức

Điều 40:

Các vấn khác liên quan đến phân phối lợi nhuận

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN

Điều 41:

Tài khoản ngân hàng

Điều 42:

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

Điều 43:

Năm tài khoá

Điều 44:

Hệ thống kế toán

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG

Điều 45:

Báo cáo hàng năm, sáu thàng và hàng quý

Điều 46:

Công bố thông tin và thông báo ra công chúng

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 47:

Kiểm toán

XVII. CON DẤU

Điều 48:

Con dấu

XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

Điều 49:

Chấm dứt hoạt động

Điều 50:

Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông

Điều 51:

Gia hạn hoạt động

Điều 52:

Thanh lý

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 53:

Giải quyết tranh chấp nội bộ

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 54:

Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

XXI. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 55:

Ngày hiệu lực

Điều 56:

Chữ ký của các cổ đông sáng lập của Công ty

PHỤ LỤC 01. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP