Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
24/03/2018
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (Tiếng Việt).

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (Tiếng Anh).

Trân trọng thông báo.