Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017
14/08/2017
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017 (Tiếng Việt).

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017 (Tiếng Anh).

Trân trọng thông báo.