Công bố thông tin
Bản cáo bạch
21/01/2007
Phần I: Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch
02
Phần II: Các khái niệm

03

Phần III: Tình hình và đặc điểm của tổ chức niêm yết
04
1.
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
04
2.
Cơ cấu tổ chức
09
3.
Cơ cấu bộ máy quản lý công ty
11
4.
Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% trở lên vốn cổ phần của công ty và danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm 30/10/2006
13
5.
Danh sách công ty mẹ và công ty con của tổ chức niêm yết, những công ty mà tổ chức niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức niêm yết
14
6.
Hoạt động kinh doanh
15
7.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất
31
8.
Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành
32
9.
Chính sách đối vơi người lao động
33
10.
Chính sách cổ tức
35
11.
Tình hình hoạt động tài chính
35
12.
Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những nhà điều hành
40
13.
Tài sản
48
14.
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức (trong 3 năm tới)
50
15.
Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
50
16.
Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức niêm yết
51
17.
Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu
52
Phần IV: Chứng khoán niêm yết
53
Phần V: Các đối tác liên quan đến việc niêm yết
55
Phần VI: Các nhân tố rủi ro
56

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An