Bản tin Tường An
Dầu Tường An Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2016
2018-02-05

Ngày 31/05/2016, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị White Palace, Công ty CP DTV Tường An tiến hành tổ chức Đại Hội đồng Cổ Đông (ĐHCĐ) thường niên 2016. Đại hội thông qua các nội dung: báo cáo kết quả SXKD năm 2015, báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, của HĐQT… và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2016.

Đại hội đã nhất trí cao về những vấn đề HĐQT đưa ra bàn thảo tại Đại hội. Trong năm 2015 vừa qua, tình hình cạnh tranh giữa các nhãn hiệu dầu ăn rất gay gắt, nhất là phân khúc bình dân. Trước tình hình đó, Công ty đã đưa ra nhiều chính sách bán hàng phù hợp với sự phát triển của phân khúc bình dân nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tăng trưởng. Cụ thể, Tường An đã đạt được những chỉ tiêu như sau:

  • Tổng sản lượng sản phẩm tiêu thụ năm 2015 là 164.132 tấn dầu các loại, đạt 100,7% kế hoạch năm 2015, đạt 105,6% so với năm 2014.
  • Doanh thu năm 2015 thực hiện 3.593 tỷ đồng đạt 83,2% so với kế hoạch, đạt 87,1% so với năm 2014.
  • Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 69,74 tỷ đồng đạt 116,2% so với kế hoạch; đạt 110,2%  so với năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với tinh thần nhất trí cao của các đại biểu cổ đông. Ban Lãnh đạo Công ty tự tin và hy vọng rằng với sự ủng hộ và đồng thuận của các cổ đông, Công ty sẽ hoàn thành, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHCĐ 2016 thông qua.