Công bố thông tin
Tường An thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin
11/05/2012
Công ty CP Dầu TV Tường An xin thay đổi nội dung giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin do thay đổi Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật.