Công bố thông tin
Tường An thông báo người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
11/05/2012
Ông Vũ Đức Thịnh là người được Công ty CP Dầu TV Tường An ủy quyền làm "Người công bố thông tin" của Công ty CP Dầu TV Tường An.