Hội đồng quản trị
Tường An công bố người đại diện theo pháp luật, thành lập Ban QLDA và bổ nghiệm giám đốc Ban QLDA
06/06/2007
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An xin công bố các thông tin về người đại điện theo pháp luật của công ty và Quyết định thành lập Ban quản lý dự án Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An và bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý dự án như sau:

Tường An công bố người đại diện theo pháp luật, thành lập Ban QLDA và bổ nghiệm giám đốc Ban QLDA

 

 

 

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An xin công bố các thông tin về người đại điện theo pháp luật của công ty và Quyết định thành lập Ban quản lý dự án Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An và bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý dự án như sau:

 

1.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002698 cấp ngày 27/09/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 28/05/2007 là Ông Đoàn Tấn Nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 

2.

Nhằm phục vụ cho công tác đầu tư XDCB, Hội đồng quản trị đã có Quyết định thành lập Ban quản lý dự án Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An trực thuộc Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Sức nguyên Phó Tổng giám đốc làm Giám đốc Ban quản lý dự án kể từ ngày 24/05/2007.

 

     

 

 

NHÂN VIÊN CBTT

 

 

 

Vũ Đức Thịnh