Công bố thông tin
Tường An công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
28/04/2011
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Trân trọng thông báo.