Công bố thông tin
Tường An công bố kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2007
14/06/2007

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2007 như sau:

Đvt: triệu đồng

Stt

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2007

Thực hiện 5 tháng đầu năm 2007

So với kế hoạch năm 2007

1

Sản lượng (tấn)

147.000

61.074

41,55%

2

Doanh thu

1.542.654

832.829

53,97%

3

Lợi nhuận

49.613

42.250

85,16%

(theo số liệu kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2007 của Công ty chưa được kiểm toán). 

NHÂN VIÊN CBTT
Vũ Đức Thịnh