Báo cáo tài chính
Tường An Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2007.
27/04/2007
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An công bố báo cáo tài chính tóm tắc quý I năm 2007 của Tường An (số liệu chưa kiểm toán)

BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÙM TAÉT
Quyù I naêm 2007
 
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
(Soá lieäu baùo caùo cuûa Coâng ty chöa ñöôïc kieåm toaùn)
     

Ñôn vò tính: VNÑ

Stt

Noäi dung

Soá dö ñaàu naêm Soá dö cuoái kyø
I Taøi saûn ngaén haïn 263,110,733,687 310,681,843,287
1 Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 115,278,641,919 143,469,197,057
2 Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn - 10,000,000,000
3 Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 28,061,725,178 38,270,122,677
4 Haøng toàn kho 115,081,614,518 117,397,720,971
5 Taøi saûn ngaén haïn khaùc 4,688,752,072 1,544,802,582
II Taøi saûn daøi haïn 284,297,933,757 251,112,639,294
1 Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn - -
2 Taøi saûn coá ñònh 152,313,933,757 164,128,639,294
  - TSCÑ höõu hình 51,516,488,993 48,666,805,273
  - TSCÑ voâ hình 34,110,865,801 33,726,592,360
  - TSCÑ thueâ taøi chính - -
  - Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 66,686,578,963 81,735,241,661
3 Baát ñoäng saûn ñaàu tö - -
4 Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 131,984,000,000 86,984,000,000
5 Taøi saûn daøi haïn khaùc - -
III Toång coäng taøi saûn 547,408,667,444 561,794,482,581
IV Nôï phaûi traû 283,303,168,621 284,222,365,176
1 Nôï ngaén haïn 251,401,316,787 244,040,909,632
2 Nôï daøi haïn 31,901,851,834 40,181,455,544
V Voán chuû sôû höõu 264,105,498,823 277,572,117,405
1 Voán chuû sôû höõu 255,564,553,195 269,071,784,498
  - Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 189,802,000,000 189,802,000,000
  - Thaëng dö voán coå phaàn - -
  - Coå phieáu quyõ - -
  Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn - -
  Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi - -
  - Caùc quyõ 35,964,653,819 41,401,174,302
  - Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 29,797,899,376 37,868,610,196
  Nguoàn voán ñaàu tö XDCB - -
2 Nguoàn kinh phí vaø caùc quyõ khaùc 8,540,945,628 8,500,332,907
  - Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi 8,540,945,628 8,500,332,907
  - Nguoàn kinh phí - -
  - Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ - -
VI Toång coäng nguoàn voán 547,408,667,444 561,794,482,581
       
    Ngaøy 12 thaùng 04 naêm 2007
    TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
    HUYØNH TUAÂN PHÖÔNG MAI
       
Baám vaøo ñaây ñeå Xem file PDF
       
       

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An