Báo cáo tài chính
Tường An - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008
10/02/2009
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008 (Số liệu chưa kiểm toán)

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008 (Số liệu chưa kiểm toán) của TAC như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008.

Trân trọng thông báo.