Hội đồng quản trị
Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012 và Chi trả cổ tức 2011
09/03/2012
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 vào lúc 8 giờ, ngày 27/04/2012 tại Trung tâm hội nghị WHITE PALACE. Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt: trả cổ tức 16%; ngày trả cổ tức 11/05/2012.

To chuc DHDCD 2012