Hội đồng quản trị
Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015
15/06/2015
Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 30/7/2015 tại Khách sạn Đệ Nhất (Hoa sứ 2).

NQ to chuc DHCD bat thuong 2015