Công bố thông tin
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008
29/03/2008

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (Mã chứng khoán: TAC) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 như sau:

Thời gian: 8 giờ, ngày 24/04/2008
Địa điểm: Khách sạn New World, Tầng 1.
Số 76, Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung:

  • Thông qua báo cáo tài chính năm 2007, kế hoạch SXKD năm 2008.
  • Thông qua báo cáo đầu tư XDCB năm 2007 và kế hoạch năm 2008.
  • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2007.
  • Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2008.
  • Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.
  • Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2007, kế hoạch chi trả năm 2008.
  • Các vấn đề khác của Đại hội.
  • Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Thời gian đăng ký dự đại hội: đến hết ngày 15/04/2008.

Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại:
Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An, Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP HCM

Xin liên hệ: Phòng Tài chính
Điện thoại: (08) 4 272 358 - Fax: (08) 8 153 649

Đăng ký uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội: Hồ sơ đăng ký bao gồm giấy uỷ quyền tham dự đại hội, bản sao giấy Chứng minh Nhân dân (CMND) của cổ đông hoặc bản sao hộ chiếu.

Các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ, giấy đăng ký tham dự, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội có thể tải từ website (www.tuongan.com.vn) của Công ty trước 07 ngày diễn ra Đại hội.

Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu.

Chi phí đi lại, ăn ở cổ đông tự lo.

Thông báo này thay cho thư mời

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐOÀN TẤN NGHIỆP 

Download các mẫu văn bản liên quan:
- Mẫu phiếu đăng ký tham dự đại hội (File pdf)
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội (File pdf)
- Mẫu danh sách Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành Công ty năm 2008 (File pdf)

Tường An