Công bố thông tin
Thông báo tham dự và công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
21/09/2016
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (Mã chứng khoán: TAC) thông báo tham dự và công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 vào lúc 8 giờ 30 ngày 06/10/2016 tại Khách sạn Majestic.