Công bố thông tin
Thông báo tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
24/05/2017
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (Mã chứng khoán: TAC) thông báo tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 8 giờ 30 ngày 07/06/2017 tại Khách sạn Majestic.