Công bố thông tin
Thông báo - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
11/04/2012
Công ty CP Dầu TV Tường An Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào lúc 8 giờ 00 ngày 27/04/2012 tại Trung tâm hội nghị White Palace