Công bố thông tin
Thông báo "Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2007"
25/02/2008

Mọi người vui lòng đọc file đính kèm:

Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2007.

Trân trọng thông báo.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.