Công bố thông tin
Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức 2011 và ĐHĐCĐ thường niên 2012
09/03/2012
Ngày giao dịch không hưởng quyền 26/03/2012 và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012: 27/04/2012 tại Trung tâm hội nghị White Palace.