Công bố thông tin
Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức 2010 và ĐHĐCĐ thường niên 2011
23/03/2011
Ngày giao dịch không hưởng quyền 24/03/2011 và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011: 26/04/2011 tại trung tâm hội nghị White Palace.