Công bố thông tin
TAC - Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2019
TAC - CBTT Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2019