Hội đồng quản trị
TAC - Công bố Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 - 2022
19/06/2017
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (Mã: TAC) công bố thông tin Ông Nguyễn Đức Thuyết giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

TAC_CVCB Truong BKS