Hội đồng quản trị
TAC - Công bố Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
08/06/2017
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (Mã: TAC) công bố Nghị quyết bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 08/06/2017.

TAC_NQ_bo nhiem CTHDQT NK 2017_2022