Hội đồng quản trị
TAC - Chốt ngày lấy ý kiến cổ đông để bổ sung ngành nghề kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2016
07/07/2017
Chốt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2016.

NQHDQT chi co tuc 2016