Hội đồng quản trị
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
02/05/2012
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Trân trọng thông báo.