Hội đồng quản trị
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
08/06/2017
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trân trọng thông báo.