Hội đồng quản trị
Nghị quyết hội đồng quản trị - "Bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2007-2011"
15/06/2007
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2007 ngày 08/05/2007
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/2007 ngày 04/05/2007

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

 

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2007 ngày 08/05/2007

- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/2007 ngày 04/05/2007

Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Stt

Họ tên

Chức vụ trong HĐQT

Chức vụ hiện nay

1

Ông Đoàn Tấn Nghiệp

Chủ tịch

Phó Tổng GĐ Công ty Dầu thực vật hương liệu mỹ phẩm VN (Vocarimex)

2

Ông Nguyễn Hùng Cường

Thành viên

Kế toán trưởng Cty Vocarimex

3

Ông Đinh Quốc Hưng

Thành viên

Trưởng phòng kinh doanh XNK Cty Vocarimex

4

Ông Vũ Hữu Điền

Thành viên

Giám đốc nghiệp vụ VPĐD Dragon Capital

5

Bà Võ Thị Huyền Lan

Thành viên

Tổng giám đốc quỹ đầu tư JACCAR

Điều 2: Bầu Ban kiểm soát

Stt

Họ tên

Chức vụ trong BKS

Chức vụ hiện nay

1

Ông Văn Tích Vĩnh

Trưởng Ban

Phó trưởng phòng kế toán tài chính Cty Vocarimex

2

Ông Nguyễn Đức thuyết

Thành viên

Cán bộ kế toán Cty Vocarimex

3

Bà Ngô Bạch Mai

Thành viên

Trưởng phòng mua hàng Cty CP Dầu TV Tường An

Điều 3: Ông Đoàn Tấn Nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện pháp luật của Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Huỳnh Tuân Phương Mai giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 3 năm (2007 - 2009).

Điều 5: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Giám đốc các ban nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.