Báo cáo tài chính
Kết quả hoạt động kinh doanh quý II năm 2007 của Tường An
21/07/2007
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý II năm 2007 của Tường An (số liệu chưa kiểm toán)

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Quyù II naêm 2007
(Soá lieäu baùo caùo cuûa Coâng ty chöa ñöôïc kieåm toaùn)
     

Ñôn vò tính: VNÑ

STT

CHÆ TIEÂU

KYØ BAÙO CAÙO LUÕY KEÁ
1

Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï

569,136,397,060

1,031,347,283,708

2

Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu

488,439,011

496,235,921

3

Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vu

568,647,958,049

1,030,851,047,787

4

Giaù voán haøng baùn

496,194,297,941

921,222,271,655

5

Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vu

72,453,660,108

109,628,776,132

6

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính

6,745,821,437

10,307,317,695

7

Chi phí taøi chính

62,929,912

155,289,926

8

Chi phí baùn haøng

18,588,490,473

39,967,795,358

9

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp

5,751,398,936

11,052,372,551

10

Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh

54,796,662,224

68,760,635,992

11

Thu nhaäp khaùc

39,683,016

87,359,977

12

Chi phí khaùc

9,577,028

9,577,028

13

Lôïi nhuaän khaùc

30,105,988

77,782,949

14

Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá

54,826,768,212

68,838,418,941

15

Thueá thu nhaäp doanh nghieäp

-

-

16

Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp

54,826,768,212

68,838,418,941

17

Laõi cô baûn treân coå phieáu

2,889

3,627

       
    Ngaøy 19 thaùng 07 naêm 2007
    TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
    HUYØNH TUAÂN PHÖÔNG MAI
       
Baám vaøo ñaây ñeå Xem file PDF
       

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An