Báo cáo tài chính
Kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2007 của Tường An
27/04/2007
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2007 của Tường An (số liệu chưa kiểm toán)

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Quyù I naêm 2007
(Soá lieäu baùo caùo cuûa Coâng ty chöa ñöôïc kieåm toaùn)
     

Ñôn vò tính: VNÑ

STT

CHÆ TIEÂU

KYØ BAÙO CAÙO LUÕY KEÁ
1

Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï

462,210,886,648

462,210,886,648

2

Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu

7,796,910

7,796,910

3

Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vu

462,203,089,738

462,203,089,738

4

Giaù voán haøng baùn

425,027,973,714

425,027,973,714

5

Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vu

37,175,116,024

37,175,116,024

6

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính

3,561,496,258

3,561,496,258

7

Chi phí taøi chính

92,360,014

92,360,014

8

Chi phí baùn haøng

21,379,304,885

21,379,304,885

9

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp

5,300,973,615

5,300,973,615

10

Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh

13,963,973,768

13,963,973,768

11

Thu nhaäp khaùc

47,676,961

47,676,961

12

Chi phí khaùc

-

-

13

Lôïi nhuaän khaùc

47,676,961

47,676,961

14

Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá

14,011,650,729

14,011,650,729

15

Thueá thu nhaäp doanh nghieäp

-

-

16

Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp

14,011,650,729

14,011,650,729

17

Laõi cô baûn treân coå phieáu

738

738

       
    Ngaøy 12 thaùng 04 naêm 2007
    TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
    HUYØNH TUAÂN PHÖÔNG MAI
       
Baám vaøo ñaây ñeå Xem file PDF
       

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An