Báo cáo tài chính
Kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2006 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An - (29/05/2006)
21/06/2006
Lợi nhuận sau thuế là 12,957,108,943 đồng

Cty CP Daàu TV Töôøng An

Maãu soá CBTT-03

MST: 0303498754

Ban haønh theo Thoâng tö soá 57/2004/TT-BTC ngaøy 17/06/2004 cöûa Boä tröôûng Boä Taøi chính höôùng daãn veà vieäc Coâng boá thoâng tin treân thò tröôøng chöùng khoaùn

BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÙM TAÉT

Quyù 1 naêm 2006

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN

 

 

 

Ñôn vò tính: VND

Stt

Noäi dung

Soá dö ñaàu kyø

Soá dö cuoái kyø

I

Taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn

324,769,931,258

380,411,622,951

1

Tieàn

222,570,634,955

256,654,481,516

2

Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn

        -

-

3

Caùc khoaûn phaûi thu

21,958,598,106

26,621,796,453

4

Haøng toàn kho

76,657,379,285

96,745,880,341

5

Taøi saûn ngaén haïn khaùc

3,583,318,912

     389,464,641

II

Taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö taøi chính daøi haïn

103,057,634,751

100,356,257,780

1

Taøi saûn coá ñònh

79,162,280,782

75,446,682,648

 

- Nguyeân giaù TSCÑ höõu hình

160,612,618,609

160,653,821,643

 

- Giaù trò hao moøn luõy keá TSCÑ höõu hình(*)

(97,219,339,585)

(100,591,867,312)

 

- Nguyeân giaù TSCÑ voâ hình

19,271,436,731

19,271,436,731

 

- Giaù trò hao moøn luõy keá TSCÑ voâ hình(*)

(3,502,434,973)

(3,886,708,414)

2

Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn

1,376,000,000

1,376,000,000

3

Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang

3,220,396,162

4,234,617,325

4

Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn

-

-

5

Chi phí traû tröôùc daøi haïn

19,298,957,807

19,298,957,807

6

Taøi saûn daøi haïn khaùc

-

-

III

Toång taøi saûn

427,827,566,009

480,767,880,731

IV

 Nôï phaûi traû

186,292,512,884

249,263,865,543

1

Nôï ngaén haïn

172,273,276,624

235,882,629,283

2

Nôï daøi haïn

14,019,236,260

13,381,236,260

3

Nôï khaùc

 

 

V

Nguoàn voán chuû sôû höõu

241,535,053,125

231,504,015,188

1

Nguoàn voán vaø quyõ

241,535,053,125

231,504,015,188

 

- Nguoàn voán kinh doanh

189,802,000,000

189,802,000,000

 

- Thaëng dö voán, voán khaùc

-

-

 

- Coå phieáu ngaân quyõ

-

-

 

- Caùc quyõ

25,478,015,763

30,759,923,075

 

- Lôïi nhuaän chöa phaân phoái

26,255,037,362

10,942,092,113

2

Nguoàn kinh phí

-

-

VI

Toång nguoàn voán

427,827,566,009

480,767,880,731

 

 

 

 

 

 

Ngaøy 08 thaùng 04 naêm 2006

 

 

Toång Giaùm Ñoác