Báo cáo tài chính
Kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2006 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An
26/01/2007
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường an công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006
Cty CP Daàu TV Töôøng An Maãu soá CBTT-03
MST: 0303498754 Ban haønh theo Thoâng tö soá 57/2004/TT-BTC ngaøy 17/06/2004 cöûa Boä tröôûng Boä Taøi chính höôùng daãn veà vieäc Coâng boá thoâng tin treân thò tröôøng chöùng khoaùn
 
KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Quyù 04 naêm 2006
(Soá lieäu baùo caùo cuûa Coâng ty chöa ñöôïc kieåm toaùn)
       
     

Ñôn vò tính: VND

STT

CHÆ TIEÂU

KYØ BAÙO CAÙO LUÕY KEÁ
1

Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï

444,959,209,083

1,516,516,302,466

2

Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu

143,158,634

1,046,926,850

3

Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vu

444,816,050,449

1,515,469,375,616

4

Giaù voán haøng baùn

408,488,798,942

1,381,676,166,867

5

Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vu

36,327,251,507

133,793,208,749

6

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính

7,044,094,919

19,210,153,179

7

Chi phí taøi chính

1,155,547,106

3,781,849,166

8

Chi phí baùn haøng

22,659,556,884

84,839,014,668

9

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp

6,256,938,978

20,086,689,227

10

Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng taøi chính

13,299,303,458

44,295,808,867

11

Thu nhaäp khaùc

814,664,505

1,397,076,574

12

Chi phí khaùc

-

-

13

Lôïi nhuaän khaùc

814,664,505

1,397,076,574

14

Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá

14,113,967,963

45,692,885,441

15

Thueá thu nhaäp doanh nghieäp

-

-

16

Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp

14,113,967,963

45,962,885,441

17

Laõi cô baûn treân coå phieáu

744

2,407

18

Coå töùc treân moãi coå phieáu (döï kieán)

-

13%

       
       
    Ngaøy 18 thaùng 01 naêm 2007
    TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
    HUYØNH TUAÂN PHÖÔNG MAI
       
Baám vaøo ñaây ñeå Xem file PDF
       

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An