Báo cáo tài chính
Kết quả hoạt động kinh doanh quý 03 năm 2006 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.
04/11/2006
Cty CP Daàu TV Töôøng An Maãu soá CBTT-03
MST: 0303498754 Ban haønh theo Thoâng tö soá 57/2004/TT-BTC ngaøy 17/06/2004 cöûa Boä tröôûng Boä Taøi chính höôùng daãn veà vieäc Coâng boá thoâng tin treân thò tröôøng chöùng khoaùn
 
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÙM TAÉT
9 thaùng ñaàu naêm 2006
 
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
       
     

Ñôn vò tính: VND

Stt

Noäi dung

Soá dö ñaàu kyø Soá dö cuoái kyø
I Taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn 378,439,222,397 324,769,931,258
1 Tieàn 23,140,039,897 222,570,634,955
2 Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 192,000,000,000 -
3 Caùc khoaûn phaûi thu 72,158,918,263 21,958,598,106
4 Haøng toàn kho 89,170,618,113 76,657,379,285
5 Taøi saûn ngaén haïn khaùc 1,969,646,124 3,583,318,912
II Taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö taøi chính daøi haïn 100,619,130,232 103,057,634,751
1 Taøi saûn coá ñònh 68,832,534,701 79,162,280,782
  - Nguyeân giaù TSCÑ höõu hình 160,601,029,969 160,612,618,609
  - Giaù trò hao moøn luõy keá TSCÑ höõu hình(*) (106,384,676,703) (97,219,339,585)
  - Nguyeân giaù TSCÑ voâ hình 19,271,436,731 19,271,436,731
  - Giaù trò hao moøn luõy keá TSCÑ voâ hình(*) (4,655,255,296) (3,502,434,973)
2 Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 1,984,000,000 1,376,000,000
3 Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 10,503,637,724 3,220,396,162
4 Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn - -
5 Chi phí traû tröôùc daøi haïn 19,298,957,807 19,298,957,807
6 Taøi saûn daøi haïn khaùc - -
III Toång taøi saûn 479,058,352,629 427,827,566,009
IV Nôï phaûi traû 229,049,501,906 186,292,512,884
1 Nôï ngaén haïn 187,371,048,937 172,273,276,624
2 Nôï daøi haïn 41,678,452,969 14,019,236,260
3 Nôï khaùc - -
V Nguoàn voán chuû sôû höõu 250,008,850,723 241,535,053,125
1 Nguoàn voán vaø quyõ 250,008,850,723 241,535,053,125
  - Nguoàn voán kinh doanh 189,802,000,000 189,802,000,000
  - Thaëng dö voán, voán khaùc - -
  - Coå phieáu ngaân quyõ - -
  - Caùc quyõ 38,538,596,893 25,478,015,763
  - Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 21,668,253,830 26,255,037,362
2 Nguoàn kinh phí - -
VI Toång nguoàn voán 479,058,352,629 427,827,566,009
       
       
    Ngaøy 17 thaùng 10 naêm 2006
    TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
    HUYØNH TUAÂN PHÖÔNG MAI