Báo cáo tài chính
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An
10/04/2007
Cty CP Daàu TV Töôøng An Maãu soá CBTT-03
MST: 0303498754 Ban haønh theo Thoâng tö soá 57/2004/TT-BTC ngaøy 17/06/2004 cöûa Boä tröôûng Boä Taøi chính höôùng daãn veà vieäc Coâng boá thoâng tin treân thò tröôøng chöùng khoaùn
 
KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Naêm 2006
(Soá lieäu baùo caùo cuûa Coâng ty ñaõ ñöôïc kieåm toaùn)
       
     

Ñôn vò tính: VND

STT

CHÆ TIEÂU

KYØ BAÙO CAÙO LUÕY KEÁ
1

Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï

1,516,516,302,466

1,516,516,302,466

2

Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu

1,046,926,850

1,046,926,850

3

Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vu

1,515,469,375,616

1,515,469,375,616

4

Giaù voán haøng baùn

1,381,676,166,867

1,381,676,166,867

5

Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vu

133,793,208,749

133,793,208,749

6

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính

19,210,153,179

19,210,153,179

7

Chi phí taøi chính

3,781,849,166

3,781,849,166

8

Chi phí baùn haøng

84,839,014,668

84,839,014,668

9

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp

20,086,689,227

20,086,689,227

10

Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng taøi chính

44,295,808,867

44,295,808,867

11

Thu nhaäp khaùc

1,397,076,574

1,397,076,574

12

Chi phí khaùc

-

-

13

Lôïi nhuaän khaùc

1,397,076,574

1,397,076,574

14

Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá

45,692,885,441

45,692,885,441

15

Thueá thu nhaäp doanh nghieäp

-

-

16

Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp

45,692,885,441

45,692,885,441

17

Laõi cô baûn treân coå phieáu

2,407

2,407

18

Coå töùc treân moãi coå phieáu (döï kieán)

13%

13%

       
       
    Ngaøy 14 thaùng 03 naêm 2007
    TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
    HUYØNH TUAÂN PHÖÔNG MAI
       
       

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An