Báo cáo tài chính
Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2006 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An - (04/08/2006)
04/08/2006
Lợi nhuận sau thuế là 20,865,266,708 đồng

Cty CP Daàu TV Töôøng An

Maãu soá CBTT-03

MST: 0303498754

Ban haønh theo Thoâng tö soá 57/2004/TT-BTC ngaøy 17/06/2004 cöûa Boä tröôûng Boä Taøi chính höôùng daãn veà vieäc Coâng boá thoâng tin treân thò tröôøng chöùng khoaùn

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH

6 thaùng ñaàu naêm 2006

 

 

 

Ñôn vò tính: VND

Stt

CHÆ TIEÂU

KYØ BAÙO CAÙO

LUÕY KEÁ

1

Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï

662,528,895,843

662,528,895,843

2

Caùc khoaûn giaûm tröø

888,399,277

888,399,277

3

Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï

661,640,496,566

661,640,496,566

4

Giaù voán haøng baùn

 594,437,865,007

594,437,865,007

5

Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï

67,202,631,559

67,202,631,559

6

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính

7,313,568,280

7,313,568,280

7

Chi phí taøi chính

1,171,815,921

1,171,815,921

8

Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng taøi chính

6,141,752,359

6,141,752,359

9

Chi phí baùn haøng

44,568,876,966

44,568,876,966

10

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp

8,183,735,260

8,183,735,260

11

Doanh thu khaùc

273,495,016

273,495,016

12

Chi phí khaùc

-

-

13

Lôïi nhuaän khaùc

273,495,016

273,495,016

14

Lôïi nhuaän tröôùc thueá

20,865,266,708

20,865,266,708

15

Thueá thu nhaäp phaûi noäp

 -

-

16

Lôïi nhuaän sau thueá

20,865,266,708

20,865,266,708

17

Thu nhaäp treân moãi coå phieáu

10,597

10,597

18

Coå töùc treân moãi coå phieáu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngaøy 10 thaùng 07 naêm 2006

 

 

Toång Giaùm Ñoác