Công bố thông tin
Giải thích vấn đề lưu ý của báo cáo kiểm toán 2010
31/03/2011
Theo công văn 149/TCT-PC ngày 14/01/2010 của Tổng cục thuế, do đáp ứng đủ các điều kiện hưởng ưu đãi nên TAC đã điều chỉnh quyết toán thuế TNDN.