Công bố thông tin
Công văn Sở KHĐT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
04/05/2017
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) CBTT Công văn Sở KHĐT chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố thông tin công văn của Sở KHĐT chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Trân trọng thông báo.