Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An thông báo thay đổi ngày chi trả cổ tức
25/04/2007

Theo thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2006 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An là ngày 26/4/2007, nhưng theo quy định ngày giỗ Tổ Hùng Vương 26/4/2007 được nghỉ lễ. Do đó Công ty thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán ngày chi trả cổ tức được chuyển sang ngày 27/4/2007.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông theo thông báo này.

Trân trọng kính chào.
 
Chủ tịch HĐQT
 
Đoàn Tấn Nghiệp
 
Tường An